Haslou
Artikel 1 Doel van het cameratoezicht

Het doel van het cameratoezicht is om het sportcomplex en de bijbehorende voorzieningen beter te beveiligen met inachtneming van de regels voor privacy. Meer specifiek is de verwachting dat het cameratoezicht bijdraagt aan:

1. het bevorderen van het veiligheidsgevoel van mensen die het complex bezoeken
2. het beschermen van eigendommen
3. het voorkomen van vandalisme of ongewenst gedrag
4. het voorkomen van (ernstige) vervuiling
5. het bevorderen van de opsporing en vervolging in geval van incidenten

Artikel 2 Begripsbepaling

Camerasysteem: Het geheel van camera’s, monitoren of beeldschermen, opnameapparatuur, verbindingsapparatuur, bekabeling, kabelgoten en bevestigingen.
Beeldinformatie: De door het camerasysteem verkregen en geregistreerde filmbeelden. Beeldinformatie is onderdeel van het begrip persoonsregistratie in de zin van de wet.
Operationeel beheer: De dagelijkse operationele eindverantwoordelijkheid over de bediening, het dagelijks gebruik van het camerasysteem.
Technisch beheer: De zorg voor het technisch functioneren van het camerasysteem en de opslagmedia. Dit omvat zowel het fysieke camerasysteem met alle hardware componenten als ook het beheer van het bijbehorende software tool ten behoeve van toewijzing bevoegdheden voor het live volgen beeldmateriaal via lokale beeldschermen, via apps op tablets en/of smartphones.
Kantine beheer: Het zorg dragen voor de dagelijkse werkzaamheden/activiteiten ten behoeve van het exploiteren van de kantine Haslou. Dit kan zowel worden ingevuld door vrijwilligers Haslou als ook een persoon/eigen entiteit die de kantine huurt op basis van een separaat aangegane huurovereenkomst.
Incident: Een waargenomen strafbaar feit, ongeval of andere gebeurtenis die vraagt om optreden of aanvullend handelen.

Artikel 3 Taken en verantwoordelijkheden

Lid 1: Verantwoordelijkheid
Het cameratoezicht geschiedt onder verantwoordelijkheid van het bestuur van de voetbalvereniging RKSV Haslou. Het bestuur:
- Wijst rol operationeel en technisch beheer toe via aanwijzing locatiebeheerder Haslou.
- Geeft goedkeuring voor toewijzing kijkrechten beeldmateriaal via software pakket
- Geeft goedkeuring voor eventuele wijzigingen aan het systeem en/of componenten in het systeem

Lid 2: Operationeel beheer
De operationeel beheerder van het camerasysteem is de aangewezen persoon in de rol van locatiebeheerder voetbalvereniging Haslou. Deze rol wordt bestuurlijk toegewezen en kan niet worden gedelegeerd zonder expliciet bestuurlijk besluit.
De operationeel beheerder verricht, indien nodig, alle handelingen die nodig zijn om het dagelijks gebruik van het systeem te borgen.

Lid 3: Technisch beheer
Het technisch beheer van het camerasysteem geschiedt eveneens door de locatiebeheerder Haslou.
Hij draagt vanuit de rol technisch beheer zorg voor:
- Noodzakelijk periodiek onderhoud.
- Herstel van het systeem en kan hiertoe, indien nodig, de installateur of de leverancier inschakelen.
- Toewijzing rechten/bevoegdheden gebruikers van het systeem met als doel het mogelijk maken van opvolgen beelden.

Lid 4: Bekijken van beelden
Beelden worden live ter beschikking gesteld via lokale, voor iedereen zichtbare, beeldschermen.
Doel van deze directe algemene kijkfunctie is in de basis van preventieve aard.  Het stelt de kantinebeheerder, aanwezige vrijwilligers en/of bestuursleden van Haslou in staat afwijkend gedrag te signaleren en handhavend op te treden.
Via specifieke software en/of apps op tablets en/of smartphone kunnen beelden live op afstand worden gevolgd, mits daartoe bevoegd gemaakt door de technisch beheerder van het systeem. Ook deze functie is in de basis preventief van aard.
Operationeel beheerder draagt er zorg voor dat er zorgvuldig met het beeldmateriaal wordt omgegaan wanneer dit in verband met een incident moet worden veiliggesteld. In laatstgenoemd geval zal altijd het bestuur op de hoogte worden gesteld.
In geval van een incident worden beelden altijd bekeken door minimaal twee personen. Dit zijn de locatiebeheerder samen met minimaal één van de bestuursleden Haslou.

Lid 5: Procedures
Ingeval van een incident kan afhankelijk van de zwaarte van het geconstateerde feit worden gekozen voor:
- het aanspreken van de persoon die het incident veroorzaakt. Aanspreken gebeurt bij voorkeur door twee personen zijnde vrijwilligers Haslou, kantinebeheerder, locatiebeheerder en/of bestuursleden
- het terugkijken van beeldmateriaal conform richtlijnen lid 4. Op basis van de geconstateerde feiten worden beelden ter beschikking gesteld aan politie, justitie, ambulance, brandweer of vertegenwoordiger gemeente Stein. Overdragen van beeldmateriaal gebeurt alleen met toestemming van het bestuur.

Artikel 4 Beschrijving van het camerasysteem

Lid 1: Het systeem
Het cameratoezicht vindt plaats door middel van een gesloten systeem. Er wordt gebruik gemaakt van digitale recorders. Aan deze recorders zijn zichtbare camera’s gekoppeld, waarmee opnames worden gemaakt op verschillende plaatsen in en rondom het gebouw en aangrenzende voetbalvelden.

Lid 2: Video observatieruimte (standplaats digital recorder)
De recorders staan opgesteld in een voor publiek afgesloten ruimte. De ruimte is alleen toegankelijk voor personen die beschikken over een sleutel. De sleutels maken deel uit van een sleutelplan dat beheerd wordt door de locatiebeheerder Haslou.

Lid 3: Beeldmateriaal opslaan en overschrijven
Beelden worden in lijn met de wettelijke bepalingen wet “Bescherming Persoonsgegevens” en de beschreven vrijstellingen in Art. 38 van het Vrijstellingsbesluit opgeslagen en overschreven.De recorders overschrijven de geregistreerde beeldmaterialen na maximaal 28 dagen (4 weken). Hierbij is er sprake van onafgebroken registratie door  alle camera’s.

Artikel 5 Bediening van het camerasysteem

Lid 1: Bevoegdheden
Bevoegd tot het bedienen van het camerasysteem c.q. het live bekijken van beelden zijn:
- politiefunctionarissen voor de uitoefening van hun wettelijke taken (na ontvangst en beoordeling van een verzoek daartoe);
- officieren van justitie voor opsporingsdoeleinden (na ontvangst en beoordeling van een verzoek daartoe);
- de technisch beheerder;
- de operationeel beheerder;
- derden (bijvoorbeeld leverancier van de apparatuur), indien dat functioneel noodzakelijk is, uitsluitend met toestemming van de (technisch) beheerder.

Lid 2: Bedienen van apparatuur
Onder het bedienen van de apparatuur wordt ook begrepen het terugkijken van digitale opnamen en het vastleggen van beeldinformatie op DVD of een andere wijze van datatransport;

Lid 3: Politie & justitie
Politiefunctionarissen en officieren van justitie die beroepshalve beelden ‘live’ bekijken en/of het camerasysteem bedienen, legitimeren zich vooraf ten overstaan van de operationeel beheerder. Na ontvangst en beoordeling van een verzoek tot bekijken van beelden kunnen deze functionarissen daadwerkelijk beelden bekijken in het bijzijn van de operationeel beheerder en een bestuurslid Haslou.

Artikel 6 Integriteit, privacy en rechten van het geregistreerde beeldmateriaal

Lid 1: Gebruik persoonsregistratie
De persoonsregistratie wordt uitsluitend gebruikt voor de doelstellingen van het cameratoezicht.
Het cameratoezicht is verenigbaar met het doel van beveiliging en toezicht.

Lid 2: Kenbaar maken cameratoezicht
Het cameratoezicht wordt kenbaar gemaakt door middel van bordjes en/of stickers
bij de toegangsdeuren en op andere centrale plaatsen in en rondom het gebouw. De camera’s zijn zichtbaar opgehangen, er wordt geen gebruik gemaakt van verborgen camera’s.

Lid 3: Bewaartermijn beeldinformatie
De beeldinformatie wordt standaard maximaal vier weken bewaard. In geval van een incident wordt hierna de informatie alsnog gewist.
Camerabeelden die worden gebruikt in het kader van onderzoek waarvan aangifte is gedaan bij de politie of als er schade verhaald moet worden, worden pas vernietigd na overleg met de politie. De termijn van vier weken is dan niet van toepassing.

Lid 4: Toegang tot camera systeem
Onbevoegden hebben geen toegang tot het camerasysteem.

Lid 5: Beveiliging
Het camerasysteem is beveiligd tegen onbevoegd gebruik door gebruik te maken van logincodes en wachtwoorden.

Lid 6: Integriteit
De onder 5.1 genoemde functionarissen gaan vertrouwelijk en integer om met de kennis die zij tot zich krijgen met het cameratoezicht, in het bijzonder met betrekking tot de privacy van derden.

Artikel 7 Uitgifte van beeldinformatie

Lid 1: Verstrekking beeldinformatie
Beeldinformatie wordt verstrekt op vordering van de politie of de officier van justitie.

Lid 2: Beeldinformatie op DVD
De beeldinformatie wordt op DVD of andere digitale wijze verstrekt.

Lid 3: Merken & registratie van beeldinformatie
De DVD waarop beeldinformatie wordt opgeslagen wordt gemerkt en geregistreerd door de technisch beheerder.

Lid 4: Tekenen voor ontvangst
De politiefunctionaris dan wel de officier van justitie overlegt een invorderingsdocument en tekent voor ontvangst en voor het zorgvuldig en integer gebruik van de beeldinformatie.

Artikel 8 Inzagerecht beeldinformatie van derden

Lid 1: Restricties
Gelet op de bescherming van de privacy gelden restricties voor het inzagerecht van
derden.

Lid 2: Recht van inzage
Het recht op inzage kan worden verleend als een zwaarwegend belang is aangetoond. In beginsel heeft een betrokkene slechts recht op inzage van zijn eigen persoonsregistratie, derhalve beeldinformatie waarop slechts de betrokkene te zien is. Bij een aanvraag tot inzage van beelden dient de betrokkene het tijdstip en de tijdsduur van de beelden waarvan hij inzage verlangt aan te geven.
Beeldinformatie kan pas ter inzage worden gegeven na een belangenafweging door het bestuur van RKSV Haslou, waarbij het belang van de betrokkene bij inzage van de beeldinformatie is afgewogen tegen overige belangen, waaronder bijvoorbeeld het belang van derden die op de beeldinformatie voorkomen ter bescherming van hun privacy.

Lid 3: Verzoek van inzage van een advocaat
Een verzoek tot inzage van een advocaat, in het kader een strafproces ter verdediging van een verdachte cliënt, wordt gedaan door tussenkomst van de officier van justitie.

Lid 4: Vaststelling identiteit
De verzoeker dient zich, ter vaststelling van zijn identiteit, in persoon te vervoegen bij de operationeel beheerder waarbij een geldig legitimatiebewijs ter inzage moet worden gegeven.

Lid 5: Beslissing tot inzage
De operationeel beheerder beslist na weging van de belangen binnen vijf werkdagen op de aanvraag.

Lid 6: Inzage verklaring
Personen die inzage in beeldinformatie krijgen, tekenen een inzageverklaring.

Artikel 9 Melding bij het College Bescherming Persoonsgegevens

Lid 1: Melding
RKSV Haslou heeft melding gemaakt bij het CBP van bovenstaande verwerking van persoonsgegevens middels digitale beeldopnamen

Artikel 10 Informatieverstrekking

Lid 1: Protocol
Dit protocol is schriftelijk op te vragen via het bestuur en/of digitaal in te zien via de website van RKSV Haslou

Artikel 11 Klachten

Lid 1: Procedure
Klachten over de toepassing van het camerasysteem, over het gedrag van de bij het cameratoezicht betrokken functionarissen, met uitzondering van politie- en justitiefunctionarissen of klachten over het weigeren van inzage van beeldinformatie, worden schriftelijk binnen zes weken ingediend bij de het bestuur van Haslou wanneer het gaat over het privacy-aspect. In geval van bejegeningsklachten wendt men zich tot de voorzitter van het bestuur van Haslou.

Lid 2: Regeling
Behandeling van een klacht gebeurt door het bestuur als onderdeel van de maandelijkse bestuursvergadering. Indien de zwaarte van de klacht dit noodzakelijk maakt kan het dagelijks bestuur een tijdelijke maatregel nemen die van kracht is tot aan de eerst volgende bestuursvergadering.
 

Altijd op de hoogte blijven? Meld je aan voor onze nieuwsbrief!