Haslou
Jaarvergadering seizoen 2022 - 2023
Woensdag 16 augustus 2023

Geacht lid,

Zoals in de nieuwsbrief van juni al is aangekondigd vindt de jaarvergadering over het seizoen 2022/2023 plaats op 28 augustus 2023 om 19.30 uur in de kantine van ons sportcomplex.

Hierbij nodigen wij je uit deel te nemen aan deze algemene ledenvergadering.

De agenda tref je hieronder aan. De notulen van de vorige jaarvergadering zijn digitaal te verkrijgen via haslousecretaris@gmail.com .

Agenda

1. Opening en mededelingen door de voorzitter
2. Notulen vorige jaarvergadering
3. Terugblik seizoen 2022-2023
4. Jaarverslag Technische Commissie
5. Jaarverslag Jeugdcommissie
6. Jaarverslag Financiën
7. Vaststellen begroting 2023-2024
8. Jaarverslag Sponsorcommissie
9. Bestuursverkiezing
10. Plannen en beleidsvoornemens
11. Overige mededelingen
12. Rondvraag
13. Sluiting.

Ad 9.
Binnen het Algemeen Bestuur zijn er geen leden aftredend; de heer Richard Diederen heeft te kennen gegeven zijn functie als secretaris te willen beëindigen.
De functie van secretaris is hiermee vacant.

Nieuwe bestuursleden kunnen zich nog aanmelden. Artikel 12 lid 2 sub a van de statuten vermeldt: Bestuursleden worden kandidaat gesteld door het bestuur of door ten minste 3 leden. Kandidaten kunnen zich opgeven bij één van de zittende bestuursleden vóór of op 28 augustus 2023


Beleefd uitnodigend,
Bestuur SV Haslou

Meer recent Haslou nieuws

Altijd op de hoogte blijven? Meld je aan voor onze nieuwsbrief!